Regulamin księgarni internetowej wydawnictwa Czarno na białym

REGULAMIN ZAKUPU KSIĄŻEK

 

§1. Postanowienia ogólne

1. Księgarnia internetowa wydawnictwa Czarno na białym działająca pod adresem wydawnictwocnb.pl (dalej zwana Księgarnią) jest prowadzona przez firmę: Wydawnictwo Czarno na białym sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy 1 Sierpnia 28/48, NIP: 5223087302; REGON: 366886419; Nr KRS 0000669391

2. Pod pojęciem Towaru rozumie się książki tradycyjne dostępne i prezentowane na stronie internetowej wydawnictwa Czarno na białym.
3. Towary prezentowane w Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Treści prezentowane w Księgarni stanowią zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
4. Do korzystania z Księgarni niezbędne są: komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub Opera w wersji nie starszej niż z 2010 r, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

§2. Zasady składania zamówienia

1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Księgarni.
2. Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Księgarni. Po przesłaniu zamówienia, Kupujący otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Księgarnię.
3. Jeżeli towar nie jest dostępny (wyczerpany nakład) Księgarnia poinformuje o tym Kupującego. Księgarnia ma w takim wypadku prawo do odstąpienia od umowy, a jeżeli Kupujący zapłacił za towar Księgarnia dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na konto wskazane przez Kupującego.
4. W wypadku czasowej niedostępności towaru Księgarnia może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę. Brak zgody Kupującego powoduje prawo Księgarni do odstąpienia od umowy i obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy w terminie 14 dni na konto wskazane przez Kupującego.


§3. Cena towaru

1. Cena podana przy tytule towaru jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
3. Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.
4. Informacje dotyczące dostępnych rodzajów dostawy oraz kosztów wysyłki można znaleźć na stronie Księgarni w zakładce „Płatności i dostawy”.
5. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.

 

§4. Formy płatności

1. Księgarnia oferuje następujące formy płatności:
a. dotPay – płatność elektroniczna,
b. przelewem na rachunek bankowy nr  07 1140 2004 0000 3202 7179 4721.
2. Więcej informacji dotyczących płatności można znaleźć na stronie Księgarni w zakładce „Płatności i dostawy”.

 

§5. Realizacja zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu towaru i potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Księgarnię wysłane w formie wiadomości e-mailowej.
2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:
a. w przypadku płatności elektronicznej lub przelewem z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Księgarni, wskazanym w §4 pkt b).
b. wysyłka zamówienia następuje w terminie określonym przy każdym towarze. Termin ten obejmuje czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do zlecenia przez Księgarnię wysyłki towaru wybraną przez Kupującego formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Towary o różnym czasie realizacji są wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego czasu z podanych.
3. Zamówienie może zostać zmodyfikowane/anulowane telefonicznie pod numerem 691 744 844 pod warunkiem, że nie zostało zrealizowane (tj. przekazane do wysyłki).

4. Księgarnia realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej.
5. Księgarnia realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje powiększony o koszt dostawy wynikający ze stawek Poczty Polskiej.
6. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.
7. Księgarnia wystawia za zakupiony towar fakturę VAT, która jest dołączana do przesyłki z towarem. Dokonując zakupu w Księgarni Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

§6. Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar jest niezniszczony, nie był używany.

2. Uprawnienie od odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
3. Zwracany towar należy przesyłać na adres: Wydawnictwo Czarno na białym, 01-219 Warszawa; ul. Zwrotnicza 6 (magazyn motyleksiążkowe.pl) dołączając do niego oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Formularz oświadczenia dostępny jest w menu „Zwroty”. Z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu.
4. Księgarnia gwarantuje zwrot ceny towaru oraz kosztów dostawy. Koszty odesłania towaru pokrywa Kupujący. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
5. Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.
6. Księgarnia obowiązana jest dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami, w szczególności na zwrot na wskazany przez niego w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.

 

§7. Reklamacje

1. Księgarnia jest obowiązana do dostarczenia rzeczy wolnych od wad fizycznych. W przypadku niezgodności towaru z umową (posiadającego wady fizyczne), Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Kupującemu lub wybranemu przez niego przewoźnikowi.
2. Reklamowany towar należy z dowodem zakupu i dopiskiem „REKLAMACJA” odesłać pod adres: Wydawnictwo Czarno na białym, 01-219 Warszawa; ul. Zwrotnicza 6 (magazyn motyleksiążkowe.pl). Do reklamowanego towaru należy także dołączyć pismo wskazujące przyczynę reklamacji oraz żądanie usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy.
3. Uprawnienia do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługują Kupującemu, jeżeli Księgarnia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
4. Księgarnia rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
5. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia w zależności od żądania Kupującego naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład) zwróci należność za towar podlegający reklamacji lub zaproponuje inne spośród dostępnych w Księgarni towary; bądź też w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy zwróci uiszczoną przez Kupującego należność w całości lub w części. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.

 

§8. Ochrona danych osobowych

1. Dokonując zakupu w Księgarni Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Księgarni oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody może uniemożliwić realizację zamówienia przez Księgarnię.
2. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Czarno na białym sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy 1 Sierpnia 28/48, NIP: 5223087302; REGON:366886419; Nr KRS 0000669391

3. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
4. Każdy Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§9. Postanowienia końcowe

1. Księgarnia dokłada należytej staranności, aby treść prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisów konsumenckich.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r.
4. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie wydawnictwocnb.pl. W wypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

 


§10. Postanowienia przejściowe

1. Do towarów zakupionych przed dniem wejścia w życie zmian z dnia 1 lipca 2015 r. niniejszego Regulaminu stosuje się poniższe zasady reklamacji.
2. W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Księgarni o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie towaru na adres: Wydawnictwo Czarno na białym, 01-219 Warszawa; ul. Zwrotnicza 6 (magazyn motyleksiążkowe.pl) z dopiskiem „REKLAMACJA” z dowodem zakupu oraz z pisemnym wskazaniem przyczyny zwrotu.
4. Księgarnia rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
5. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład) zwróci należność za towar podlegający reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub zaproponuje inne spośród dostępnych w Księgarni towary. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.

 

REGULAMIN ZAKUPÓW E-BOOKÓW§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawią się poniższe wyrażenia i zwroty przyjmą one następujące znaczenie:

a) Administrator – Wydawnictwo Czarno na białym sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy 1 Sierpnia 28/48, NIP: 5223087302; REGON:366886419; Nr KRS 0000669391

b) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis, korzystająca z usług Serwisu lub dokonująca zakupów w Sklepie.

c) Konto – wyodrębniona i zindywidualizowana część Serwisu tworzona w wyniku rejestracji Użytkownika w Serwisie, służąca do edycji podanych w trakcie rejestracji danych osobowych, zakupu przez Użytkownika Plików, zawierająca informacje o wszystkich zakupionych Plikach, historię transakcji, jak również umożliwiająca korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych Usług.

d) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem wydawnictwocnb.pl za pośrednictwem którego Administrator udostępnia na rzecz Użytkowników e-booki oraz świadczy inne Usługi określone w niniejszym Regulaminie.

e) Sklep – wyodrębniona część Serwisu, w której na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, prowadzona jest Sprzedaż plików.

f) Plik– plik elektroniczny lub cyfrowy znajdujący się w ofercie Sklepu przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą czytnika elektronicznego (np. komputer osobisty, czytnik e-booków, smartphone, iPod, iPad, tablet).

g) Sprzedaż pliku– odpłatne udostępnienie Użytkownikowi przez Administratora Pliku, poprzedzone złożeniem zamówienia przez Użytkownika w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

h) Usługi– oznacza oferowane Użytkownikowi posiadającemu Konto dodatkowe funkcjonalności Serwisu i Sklepu.

i) Zabezpieczenia– oznacza stosowane przez Administratora systemy zabezpieczeń Plików przed nielegalnym rozpowszechnianiem.

j) Dane osobowe – dane w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) gromadzone w trakcie rejestracji Użytkownika lub dokonywania przez niego zakupów w Sklepie.
 

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin normuje zasady korzystania z Serwisu i dokonywania zakupów w Sklepie.

2. Dokonując rejestracji w Serwisie lub zakupów w Sklepie Użytkownik wyraża zgodę na akceptację niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie stosownej opcji potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem.

3. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem sprzedającym Pliki jest Wydawnictwo Czarno na białym sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy 1 Sierpnia 28/48, NIP: 5223087302; REGON:366886419; Nr KRS 0000669391


4. Nazwa wydawnictwocnb.pl, wszelkie zawarte w ramach Serwisu i Sklepu utwory w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności wygląd graficzny Serwisu (przyciski, obrazki jak i ich kompilacje), logo Czarno na białym, elementy grafiki, treści i oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać bez zgody uprawnionych z zawartości Serwisu w inny sposób, niż określony w Regulaminie.


§3 Rodzaje Plików

1. Oferta Sklepu obejmuje następujące rodzaje pobieranych przez Użytkownika plików:

a) e-booki w formatach: mobi, epub, PDF, txt, doc, rtf, oraz innych, które pojawią opcjonalnie na platformach dystrybucyjnych bądź w ofercie Sklepu.

b) audiobooki  w formatach: mp3, wav, mp4, oraz innych formatach plików audio dostępnych na platformach dystrybucyjnych bądź w ofercie Sklepu.

2.  Aby skutecznie pobrać lub odtworzyć zakupione Pliki należy wykorzystać wyszczególnione poniżej urządzenia elektroniczne:

a) komputery typu PC/Mac (desktop, laptop, notebook, netbook);

b) urządzenia przenośne (smartfony, tablety, palm topy, różnego rodzaju odtwarzacze plików audio);

c) czytniki e-booków (pozwalające odczytać e-booki w zakupionym formacie).

3. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy urządzenie elektroniczne przeznaczone do pobrania i odczytu danego Pliku spełnia wymagania sprzętowe. Reklamacje wynikające z niesprawdzenia przez Użytkownika powyższych danych nie będą uwzględniane.


§4 Rejestracja w Serwisie (zakładanie Konta)

1. Aby w pełni korzystać z Usług oferowanych w Serwisie konieczna jest rejestracja Użytkownika skutkująca utworzeniem Konta w Serwisie.

2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne dla Użytkownika.

3. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Wydawnictwem Czarno na białym sp. z o.o. a Użytkownikiem umowy (dalej „Umowa”), której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, w tym w szczególności ze Sklepu, oraz jego funkcjonalności, czyli m.in. możliwości nabywania znajdujących się aktualnie w sprzedaży Plików.

4. W celu dokonania rejestracji i założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Serwisu wydawnictwocnb.pl poprzez podanie wymaganych danych, w tym w szczególności adresu e-mail i hasła, oraz potwierdzenie wymaganych oświadczeń (w szczególności wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych).

5. Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.

6. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Umowy, Zakupu oraz dla celów wskazanych w Polityce Prywatności i Cookies.

7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca rejestrację oraz zawierająca link aktywacyjny do Konta. Wydawnictwo Czarno na białym sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość weryfikacji autentyczności podanych podczas procesu rejestracji danych osobowych w inny sposób (np. poprzez kontakt telefonicznych z Użytkownikiem).

8. Po dokonaniu aktywacji Konta Użytkownik otrzyma wiadomość na podany adres e-mail, potwierdzającą aktywację Konta. Wiadomość niniejsza stanowi równocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy.

9. Konto może być przypisane tylko do jednego Użytkownika. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

10. Użytkownik nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.

11. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Administratora o utracie loginu lub hasła do Konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie tych danych.

12. W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie je zaktualizować. Brak aktualizacji danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem prawidłowego świadczenie usług i sprzedaży plików.

13. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika bez podania jakichkolwiek przyczyn. W tym celu Użytkownik powinien wysłać z podanego w czasie rejestracji adresu wiadomość e-mail na adres redakcja@wydawnictwocnb.pl albo wysłać pisemne oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na adres Administratora.

14. Umowa może zostać rozwiązana przez Wydawnictwo Czarno na białym sp. z o.o. z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności złamanie przez Użytkownika postanowień Umowy lub niniejszego Regulaminu oraz zmiany przepisów prawa. O rozwiązaniu Umowy i jego powodach Użytkownik zostanie poinformowanych stosowaną wiadomością e-mail wysłaną na adres podany w czasie rejestracji.

15. W przypadku rozwiązania Umowy Administrator w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty rozwiązania Umowy usunie Konto Użytkownika oraz usunie dane osobowe Użytkownika, pozostawiając jedynie dane niezbędne do wykonywania przez Wydawnictwo Czarno na białym sp. z o.o. nałożonych przez przepisy prawa obowiązków oraz umożliwiających dochodzenie od Użytkownika roszczeń.

 

§5 Dokonywanie zakupów w Sklepie

1. Sklep oferuje:

a) Sprzedaż plików na zamówienie Użytkownika;

b) Ponowne pobranie  zakupionego pliku z Konta Użytkownika;

c) Ponowne przesłanie linku do zakupionego pliku dla Użytkownika nieposiadającego Konta;

d) Zamówienie Newslettera.

2. W celu dokonywania zakupów zarejestrowany Użytkownik musi zalogować się w Serwisie podając swój login i hasło.

3. Oferta sprzedaży plików dotyczy jedynie Plików, dla których podana jest w Sklepie informacja o dostępności oraz cena. Jeżeli w informacji zamieszczonej przy danym Pliku podane są informacje o ograniczeniu terytorialnym dotyczącym dostępności danego Pliku, Plik ten może zostać pobrany wyłącznie na Urządzenie Elektroniczne znajdujące się na terytorium wymienionym w tej informacji.

4. Sprzedaż Pliku następuje po dodaniu Plików do koszyka (ikona dodaj do Koszyka) i złożeniu przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony Potwierdź zamówienie oraz złożeniu dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

5. Złożenie dyspozycji do zapłaty skutkuje zawarciem umowy Sprzedaży pliku między Administratorem a Użytkownikiem.

6. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail informację potwierdzającą treść złożonego zamówienia (tj. tytuł publikacji, format Pliku oraz cenę).

7. Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera wszelkie koszty, do których zapłaty zobowiązany będzie Użytkownik oraz uwzględnia wszelkie rabaty należne Użytkownikowi.

8. Użytkownik dokonuje płatności za zamówiony przez niego Plik za pomocą płatności elektronicznych w serwisie dotPay (zgodnie z regulaminem tegoż serwisu).

9. Faktura VAT zostanie przekazana Użytkownikowi w formie elektronicznej jako automatycznie wygenerowany plik w formacie PDF.

10. Plik po otrzymaniu przelewu zostanie niezwłocznie przesłany na Konto Użytkownika. Użytkownik będzie miał możliwość ponownego pobrania zakupionego Pliku za pośrednictwem swojego Konta (zakładka: zamówione ebooki).
 

§6 Dokonywanie zakupów w Sklepie bez rejestracji

1. Sklep oferuje możliwość zakupu Plików bez konieczności rejestracji i zakładania Konta.

2. W celu dokonania zakupów w sklepie bez rejestracji należy dodać wybrane Pliki do koszyka (ikona dodaj do Koszyka), a następnie kliknąć w ikonę Kontynuuj bez logowania i wypełnić formularz zamówienia, podając dane osobiste oraz potwierdzając wymagane oświadczenia (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem).

3. Sprzedaż Pliku następuje w kolejnym kroku poprzez złożenie przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony Potwierdź i zrealizuj oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

4. Kolejne kroki realizacji zamówienia normuje §5 ust. 5-9.

5. Plik po otrzymaniu przelewu zostanie niezwłocznie przesłany Użytkownikowi na podany w trakcie procedury zamówienia adres e-mail.

 

§7 Rabaty

1. Użytkownik w trakcie zakupu plików jest uprawniony do skorzystania z rabatów.

2. Zasady przyznawania rabatów regulują odrębne regulaminy.

3. Rabaty nie łącza się z innym promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

4. Warunkiem skorzystania z rabatu jest konieczność podania kodu rabatowego podczas dokonywania zakupu Pliku.

5. W Serwisie mogą znajdować się informacje na temat oferowanych rabatów, w szczególności rabatów związanych z zamówieniem przez Użytkownika newslettera.

6. Użytkownik nie ma prawa do żądania wypłaty jakichkolwiek kwoty z tytułu otrzymanych rabatów, jak również po rozwiązaniu Umowy, nie przysługuje mu prawo do żądania wypłaty jakichkolwiek kwot pozostających w związku z posiadanymi rabatami.

7. Użytkownik nie może przekazywać otrzymanych rabatów innym Użytkownikom.

 

§8 Newsletter

1. Użytkownik ma możliwość zamówienia Newslettera.

2. Aby zamówić Newsletter należy podać adres e-mail i wyrazić zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych.

3. Z zamówieniem Newslettera wiąże się rabat w wysokości 10% na 10 pierwszych zakupów.

4. Użytkownik może zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres księgarnia@wydawnictwcnb.pl

 


§9 Odstąpienie od umowy i zwroty

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy do momentu dokonania płatności.

2. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 z pózn. zmianami) w przypadku zamawiania Plików wyraża zgodę na udostępnienie Plików przez Administratora niezwłocznie po dokonaniu zakupu Plików przed upływem 10-dniowego okresu uprawniającego Użytkownika do odstąpienia od umowy zakupu Plików, w związku z czym Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 10 ust 3 pkt 1) ustawy przywołanej w niniejszym ustępie.

3. Użytkownikowi określonemu w ust. 2 nie przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 10 ust 3 pkt 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 z pózn. zmianami).


 

§10 Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczących wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików).

2. Reklamacje należy składać na adres e-mail reklamacje@wydawnictwocnb.pl podając imię, nazwisko, datę złożenia zamówienia oraz w przypadku wady lub usterki Pliku załączając wadliwy Plik.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Administrator poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w czasie rejestracji lub dokonywania zakupów bez rejestracji.


§11 Polityka prywatności

1. W czasie rejestracji lub dokonywania zakupów na wydawnictwocnb.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Umowy.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkownika.

3. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Czarno na białym sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy 1 Sierpnia 28/48, NIP: 5223087302; REGON:366886419; Nr KRS 0000669391


4. Administrator przetwarza Dane Osobowe Klientów zgodnie z przepisami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tejże ustawy.

5. Administrator wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Informacja na temat plików cookies podana będzie na dole strony internetowej z prośbą o jej zaakceptowanie przez Użytkownika.


§12 Postanowienia końcowe

1. Wydawnictwo Czarno na białym sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy 1 Sierpnia 28/48, NIP: 5223087302; REGON:366886419; Nr KRS 0000669391

zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, szczególnie w przypadku zmiany obowiązującego prawa, jak również zmian związanych z technicznymi warunkami świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. O wszelkich zmianach w regulaminie Użytkownik zostanie poinformowany najpóźniej do 7 dni po zaistnieniu zmiany poprzez wysłanie wiadomości e-mail oraz umieszczenie zmiany na stronie wydawnictwocnb.pl.

3. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

4. Administrator nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu i Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. O wszelkich przerwach w dostępie Użytkownik zostanie poinformowany z należytym wyprzedzeniem.

5. Administrator nie bierze odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwisów pocztowych przesyłania wiadomości e-mail do Użytkownika oraz usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

6. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Użytkownika, gdy:

a) Użytkownik wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu,

b) nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.

7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Regulamin obowiązuje od dnia  1 sierpnia 2015 roku.